Znalost anglietiny

Pøeklady, bez významu pro jejich charakter, bezpochyby vy¾adují vynikající znalosti cizího jazyka spolu s jeho kulturním kontextem. Existují v¹ak pøeklady, které pøicházejí ke stresujícím, ménì tì¾kým a tìch, které musí zahrnovat sto procent tlumoèníka od tlumoèníka a které se zároveò vytváøejí s obrovským stresem. O èem pøeklady mluvíme? Existují poslední po sobì jdoucí interpretace.

Co je stejné?

Konsekutivní tlumoèení patøí do kategorie tlumoèení. Tento fakt vy¾aduje, aby byl pøekladatel velmi stresující. Takové pøeklady poèítá s tím, ¾e øeèníci mluví nejprve, a kdy¾ mlèí, pøekladatel dává publiku stejný obsah, ale nyní je pøelo¾en do cílového jazyka. Samozøejmì, mluvèí si dobøe uvìdomuje proud, ¾e musí vést pøimìøené pøestávky, pøimìøenì na poslední, zda má pøekladatel k dispozici informace a mezi nimi vysílá pøeklad, nebo jen poslouchá, má podstatu toho, co si pamatuje, komunikuje nadøazený obsah.

Takové pøeklady jsou snadné?

Urèitì nejsou populární, i kdy¾ pøekládaná vìc byla typická, nespecializovaná. Souèasný pøekladový standard by mìl vzít v úvahu skuteènost, ¾e pøekladatel musí dobøe znát jazyk. On není k dispozici ve slovníku, kdy¾ jeho kolegové, kteøí jsou ve spoleènosti a pøelo¾it nìkteré dokumenty. Také to nepøedstavuje období my¹lení. Pøeklad musí být pøipraven také zde. Do 24 nebo 48 hodin nebylo dohodnuto. Ale jen pravidelnì pøed posluchaèi. Pøekladatel musí ¾ít nejen s èlovìkem, který je s jazykem dobøe znám, ale také s osvojeným, odolným vùèi traumatu a pamatuje si, co sly¹í.

Konsekutivní tlumoèení je obtí¾né. Koneckoncù, existují ti, kteøí dokonale pochopili umìní takového pøekladu. V Polsku máme tolik vynikajících pøekladatelù, kteøí na¹e pozice zapisují na nej¹ir¹í úrovni. Setkáváme se s nimi rùznými zpùsoby obchodních jednání, tiskových konferencí a jednání.