Znalost jazyku v evropi

Znalost cizích jazykù je hodnotou v moderním svìtì. V souèasné dobì jsou po¾adovány nejen anglicky, ale také samostatné styly, pokud hledáme práci. Ve skuteènosti je obtí¾né najít povolání, ve kterém jazyk není u¾iteèný. Je to stejný dùsledek otevøenosti Evropy a svìta. Globalizace je pochybností o mnoha výhodách.

Umo¾òuje rychlý obìh dané osoby mezi desítkami kilometrù od sebe navzájem, ale také dává nadìji na nalezení role v síle místností na svìtì. Zdá se v¹ak, ¾e má více tmavých stránek. V úspìchu globalizace, ani¾ bychom opustili na¹i zemi, jsme nuceni získat specifické dovednosti, které by je¹tì pøed lety nepotøebovaly. Ve skuteènosti, napøíklad, kdy¾ mana¾eøi hotelù hledají zamìstnance, témìø v¾dy vy¾adují angliètinu. Mù¾e existovat, aby byl pro nìkteré lidi cizí, proto¾e vykonávat dokonce tak snadné úkoly, jako je èi¹tìní, èasto vy¾aduje schopnost dát se do cizího jazyka. Hotely, zejména ve vy¹¹ích mìstech, nav¹tìvuje mnoho cizincù a slu¾ba, bez ohledu na to, co dìlá, vy¾aduje komunikaci s nimi. Proto jsou ostatní jazyky v ka¾dodenním pou¾ívání, ale skupina lidí se je nauèí trochu zbì¾nì. Mnoho lidí mù¾e komunikovat v cizím stylu, aèkoli to úplnì nezná. Pokud tedy máme nìjaký specializovaný text, který potøebujeme pøelo¾it, nalezení poslední osoby pøesnì nikdy není tak snadné. Pokud jde o doklad o právním pøekladu, je u¾iteèné znát mnoho specializovaných výrazù, které jsou pro mnoho pøekladatelù mimoøádné. Nemìlo by to být pøekvapující, proto¾e pravdìpodobné právní nebo zdravotnické pojmy jsou pro nìkteré Poláky jistì tajné i ve svém vlastním jazyce. Proto nelze oèekávat, ¾e budou znát své protìj¹ky v nìmeckém nebo anglickém stylu. Cílené vzdìlávání je nutné naposledy.