Zneei tini ovzdu i a li ejniku

V souèasné dobì ve vzduchu mohou zneèi¹»ující látky, jako je prach, pevné èástice a cokoliv, pøedstavovat riziko pro plíce a pøi vstupu kù¾í mohou vyvolat alergické reakce.

V mnoha prùmyslových procesech se neèistoty dostávají do struktury ve struktuøe prachu a pevných èástic. Mnoho jemných èástic a prachu, které vzlétají ve vzduchu, mù¾e být pro zdraví smrtelné, v systému, který je potøebujeme znièit døíve, ne¾ vstoupí do dýchacího systému.

Mezi dùle¾ité zdroje prachu patøí øezání, brou¹ení a zlep¹ování procesù a výroba prá¹kù v potravináøském a farmaceutickém prùmyslu. O¹etøení tkanin, døevìných materiálù a slouèenin závisí na uvolnìní prachu a vláken, které mohou být fatální pro plíce a zpùsobují alergické reakce. Pro nìkterá prùmyslová odvìtví, která jsou vystavena produkci ¹kodlivých prachù, je nutné vytvoøit odsávání prachu nebo lapaèe prachu vyrobené podle smìrnice EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy lapaèù prachu, odsávací ramena a øe¹ení pro èi¹tìní, sání a filtraci.

Výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra mohou být prezentovány v rùzných pracovních prostøedích.

Proto¾e výbu¹ný prach, který vychází z organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom zabránili výbuchu prachu. Evropské spoleèenství zakotvilo dvì smìrnice, které pùsobí v atmosféøe rychlého a hoølavého prachu, nazývají se smìrnicemi ATEX.

Zavedení tìchto dvou smìrnic mìlo za následek zlep¹ení ochrany proti výbuchu - ostatní technické a organizaèní práce byly podle potøeby chránìny. Zamìstnáváním nejlep¹ích terapeutù ve vìdì o prùmyslové filtraci vzduchu vyvíjejí spoleènosti dobré zbo¾í s po¾adavky smìrnice ATEX, která splòuje v¹echny bezpeènostní normy.

Poskytování souhlasu s po¾adavky druhého státu nebo malých pøedpisù je v odpovìdnosti místních obchodních organizací a spotøebitelù.